Mimořádné opatření platné od 10.2.Ruší se kontrola bezinfekčnosti na hromadných akcích - tedy i na filmová představení. 
Respirátory ve vnitřních prostorách zůstávají i nadále povinné. S účinností ode dne 10. února 2022 od 00:00 hod. do 18. února 2022 do 23:59 hod. se:


1. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání koncertů a jiných
hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů
a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen
„sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou
vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce
a) umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů
nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
b) zajistit, aby byli všichni diváci usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání
a zkoušek,
2. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání veřejných nebo
soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména
spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné
akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li
o schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se
konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit
v jeden čas přítomnost nejvýše 100 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o
tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,
3. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování
služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým
vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6
let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let,
zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, nařizuje provozovateli
zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost
nejvýše 100 osob.
II.
S účinností ode dne 10. února 2022 od 00:00 hod. se ruší:
a) mimořádné opatření ze dne 29. prosince 2021, č.j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, a
b) mimořádné opatření ze dne 14. ledna 2022, č.j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN.

Opatření v celém znění https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-10.-2.-2022-do-18.-2.-2022.pdf


Kontakty:


Asociace provozovatelů kin, z.s.

  Politických vězňů 445/13, 26601 Beroun-Město
Koresp. adresa: Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice

IČO: 69780307

č. účtu: FIO 2502027667 / 2010

  tajemnice@kinari.cz

  https://www.facebook.com/kinari.cz


  Chci odebírat newsletter


2020 EasyComp s.r.o. All rights reserved