Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


 

poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu v kinech a obdobných zařízeních

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Naskenovaný signovaný originál naleznete zde:
 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují ve smyslu § 273-274 obchodního zákoníku základní práva a povinnosti distributorů filmů a provozovatelů kin a obdobných zařízení (dále jen „kina“) při poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu v kinech a obdobných zařízeních, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon) a zákonem č. 273/1993 Sb. v platném znění (zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl).
 2. Distributoři filmů (kinematografických děl) a provozovatelé kin uzavírají k jednotlivým plněním za podmínek stanovených těmito VOP příslušné smlouvy o poskytnutí podlicencí s tím, že odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek ve smyslu § 273 odst. 2 Obchodního zákoníku.

II. DEFINICE POJMŮ

Distributor
Distributorem je osoba, která při svém podnikání a v rozsahu oprávnění od držitelů práv k užití audiovizuálního díla a jeho záznamu poskytuje třetím osobám oprávnění k užití audiovizuálního díla na území České republiky kinematografickým představením a pro tento účel nabyvateli (provozovateli) poskytuje též záznam audiovizuálního díla.

Provozovatel
Provozovatelem je pořadatel kinematografického představení, tedy právnická nebo fyzická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení.

Distribuce
Veškerá činnost související se zajištěním smluvních, technických, marketingových aj. podmínek pro uskutečnění kinematografických představení provozovatelem.

Kinematografické dílo
Kinematografickým dílem (dále jen Film) je audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy. Audiovizuální dílo je ve smyslu § 62 Autorského zákona dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestávají z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.

Kinematografické představení
Kinematografickým představením je zpřístupnění Filmu veřejnosti v kině nebo obdobným způsobem. (Pro účely těchto VOP též promítání Filmu v kině, či filmové projekce).

Kino
Místo, kde provozovatel pořádá kinematografická představení resp. uskutečňuje filmové projekce. Stálým kinem se rozumí objekt s trvale instalovaným technickým zařízením, pravidelně uskutečňující kinematografická představení. Kinem s omezeným provozem se rozumí objekt s  trvale instalovaným technickým zařízením nepravidelně uskutečňující kinematografická představení. Příležitostným kinem se rozumí prostor s dočasně instalovaným technickým zařízením pro uskutečnění kinematografických představení.

Digitální kino D-Cinema D-Cinema označuje kino specifikované v předchozím odstavci, které je adekvátní náhradou 35 mm projekce, vybavené technologií (DCi Server a DCi Projektor), která musí splňovat požadavky DCi System Specification, uveřejňované na webových stránkách (www.dcimovies.com) Sdružením DCi (Digital Cinema Initiaves). Každé kino, vybavené DCi technologií podléhá registraci distributora, případně jím určenými subjekty. Provozovatel je povinen za účelem registrace poskytnout před zahájením filmových představení veškeré potřebné údaje o technickém vybavení kina. v případě výměny technického vybavení (DCi Server, DCi projektor) podléhá každé kino nové registraci.

Digitální kino E-Cinema E-Cinema označuje kino, které je k projekci vybaveno digitálním projektorem nebo jiným zařízením, které nesplňuje požadavky DCi System Specification, ale je schopno veřejně prezentovat filmy a alternativní obsah z nosičů AVZ jako jsou DVD, Blu-ray Disc atp. případně získaných přenosem záznamu po síti nebo bezdrátově. Provozovatel je povinen distributorovi poskytnout všechny požadované informace o technickém vybavení kina.

Divák Každá osoba, která se zúčastní kinematografického představení (filmové projekce) v kině, či obdobných zařízeních.

Kopie Filmu

 • Optická filmová kopie
  Nosič záznamu Filmu umožňující uskutečnění filmové projekce. Optická filmová kopie je zpravidla 35 mm filmový pás označený evidenčním číslem. Optická filmová kopie je zabezpečena pevnou přenosnou schránkou zabraňující jejímu poškození. Tato schránka musí být vždy opatřena číslem Optické filmové kopie, názvem Filmu, firmou distributora a číslem označujícím počet těchto schránek do kompletního stavu Optické filmové kopie.
 • Digitální kopie Filmu pro D-Cinema
  Ekvivalentem Optické filmové kopie je soubor digitálních dat v podobě DCP (Digital Cinema Package), který může být kinu dodán na nosiči (např. externí paměťový zdroj, USB), po síti nebo bezdrátově. DCP je zpravidla zakódován a k jeho promítání je potřebný KDM (Key Delivery Message), který je jedinečný pro každý server a promítací přístroj a obsahuje období platnosti, odpovídající smlouvě uzavřené mezi distributorem a provozovatelem.
  Distributor dodá KDM zpravidla 24 hodin před zahájením první dohodnuté projekce, zpravidla prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kopie Filmu pro E-Cinema
  Je audiovizuální záznam v jiném než DCi formátu. Záznam může být kinu dodán bezdrátově, po síti nebo na nosiči. Nosičem zvukově obrazového záznamu Filmu pro E-Cinema, může být DVD, Blu-ray Disc apod. primárně určený pro domácí užití nebo DCP, Betacam, DigiBeta apod.

Programové zařazení (označované též jako nasazení)
Smluvní ujednání distributora a provozovatele o uvedení konkrétního Filmu, počtu jeho uvedení, termínu, času, kině, technickém zařízení, technologii promítání, Kopiích Filmu, stanovení výpočtu odvodu distributorovi, přístupnosti a dalších podmínkách uvedení Filmu, na kterém se oba subjekty předem vzájemně dohodly. Programové zařízení může mít písemnou nebo elektronickou formu. Velmi často se k dohodě o programovém zařazení užívá webový portál distributora. Tímto programovým zařazením je uzavřena příslušná podlicenční smlouva k užití konkrétního Filmu.

Podlicence
Podlicence je nevýhradní a zavazující oprávnění poskytované distributorem provozovateli k užití konkrétního Filmu, jeho zvukově obrazového záznamu a všech ve Filmu obsažených, filmově užitých autorských děl, uměleckých výkonů a jiných práv souvisejících s právem autorským s výjimkou autorských děl hudebních, jeho provozováním ze záznamu v kině, jeho zpřístupňováním veřejnosti ze zvukově obrazového záznamu pomocí přístroje ve smyslu § 20 AZ způsobem a v rozsahu specifikovaném v programovém zařazení.

Provozovatel je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními AZ získat na svou odpovědnost a na svůj účet oprávnění k užití hudebních děl obsažených ve Filmu a to od kolektivního správce, kterým je OSa (Ochranný svaz autorský) pro práva k dílům hudebním uzavřením hromadné licenční smlouvy, či na základě kolektivní licenční smlouvy, kterou ve smyslu § 100 písm. h) Autorského zákona uzavře Asociace provozovatelů kin, jakožto osoba oprávněná hájit zájmy v ní sdružených uživatelů.

Uplynutím sjednané doby užití Filmu (tj. doba „nasazení“) zaniká oprávnění k užití konkrétního Filmu.

Distribuční list
Dokument vydaný distributorem ke každému jednotlivému Filmu, který kromě identifikace výrobce a distributora obsahuje obvykle distribuční název Filmu, základní synopsi děje Filmu, jména autorů, herců a dalších obvykle uváděných tvůrců, originální název a zemi původu snímku, rok výroby, délku Filmu, obrazový formát, druh zvukového záznamu, jazykovou verzi, délku trvání práv a přístupnost. Distribuční list povinně obsahuje informace vymezené zákonem č. 273/1993 Sb. v § 3 a 4.

Dopravní dispozice
Písemný pokyn distributora provozovateli o závazném pohybu Kopie Filmu tzn. datum odeslání, přesnou adresu přejímacího a odesílajícího subjektu (distributora nebo provozovatele). v případech vyžadujících si operativní a naléhavá řešení je možné dopravní dispozice dohodnout ústně. v případě, že ke změně dopravní dispozice dojde méně než 24 hodin před stanoveným datem odeslání, upozorní distributor na tuto změnu provozovatele speciálním emailem nebo telefonicky.

Hrací profil – Hrací týden
Standardní časový rozvrh filmových představení v kině. Obvykle zahrnuje Hrací týden, začínající prvním představením ve čtvrtek a končící posledním představením následující středu. Základní hrací profil stanovuje počet kinematografických představení obvykle uváděných v jednotlivých dnech týdne, případně počet představení měsíčně.

Záznam o stavu kopie
Dokument sloužící k přesné evidenci technického stavu Optické filmové kopie a počtu uskutečněných kinematografických představení konkrétního Filmu. Záznam provádí promítač nebo jiný zaměstnanec pověřený provozovatelem při přípravě a před odesláním Optické filmové kopie. Svůj záznam stvrdí svým podpisem a razítkem provozovatele. Záznam je přiložen k Optické filmové kopii do její pevné přenosné schránky.

Technické osvědčení
Listina, dokládající způsobilost kinotechnického zařízení pro promítání Kopie Filmu. Technická osvědčení vydávají autorizovaní technici, jejichž seznam vede UFD a APK. Osvědčením provozovatel dokládá distributorovi způsobilost kinotechnického zařízení. Technický stav zařízení pro D-Cinema kinu ověřuje dodavatel (integrátor), za technický stav zařízení pro E-Cinema plně odpovídá provozovatel.

Vstupné
Vstupným se rozumí cena, kterou platí divák za vstup na jednotlivá kinematografická představení. Vstupné nelze vázat ani spojovat s jinou službou a smí být navýšeno pouze příplatkem k ceně vstupného pro Státní fond České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie ve smyslu zákona č. 241/1992 Sb.

Hrubá tržba
Hrubou tržbou se rozumí celková částka za skutečně vybrané vstupné včetně DPH. Hrubá tržba neobsahuje pouze příplatek k ceně vstupného pro Státní fond České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie ve smyslu zákona č. 241/1992 Sb.

Čistá tržba
Čistá tržba je hrubá tržba snížená o DPH (pokud je provozovatel plátcem daně) a autorskou odměnu OSa (ve výši odsouhlasené Českou filmovou komorou a zveřejněné UFD). Čistá tržba je základem pro výpočet odvodu, pokud není ve smlouvě distributora a provozovatele výslovně uvedeno jinak.

Licenční odměna (tzv. půjčovné)
Odměna uhrazená distributorovi za poskytnutí podlicence k užití Filmu jeho zpřístupněním veřejnosti provozováním ze záznamu, doposud zvykově označovaná jako „půjčovné“. Procentní licenční odměnou se rozumí smluvně stanovený podíl čisté tržby náležející distributorovi. Takto vypočtená licenční odměna neobsahuje DPH, které je připočteno, pokud je distributor plátcem daně.

Fixní licenční odměnou se rozumí pevná částka, kterou provozovatel uhradí distributorovi za poskytnutí podlicence na pevně stanovenou dobu (bez ohledu na počet diváků a tržbu).

Forma licenční odměny, jeho výše a časové lhůty jeho odvodu jsou dohodnuty v smlouvách mezi provozovatelem a distributorem.

Vstupenka
Je tištěné nebo elektronické oprávnění ke vstupu na kinematografické představení.

Kontrola kina
Kontrola plnění VOP a kontrola správnosti vykazování tržeb, návštěvnosti a příslušných odvodů. Kontrola evidence, písemného vyúčtování a odvodů příplatku k ceně vstupného dle § 8 zákona č. 241/1992 Sb. v platném znění, kontrola technického osvědčení a technické kvality projekce, kontrola využití reklamních a propagačních prostředků a reklamních snímků, kontrola průběhu kinematografického představení, kontrola manipulace s  Kopiemi Filmu a kontrola dodržování autorských práv.

III. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY

 1. Závazný smluvní obchodní vztah vzniká potvrzením programového zařazení distributorem i provozovatelem. Způsob potvrzení je dán samostatným smluvním vztahem mezi distributorem a provozovatelem.
  Distributor musí provozovateli před uvedením Filmu dodat nebo jinak zpřístupnit distribuční list Filmu.
 2. Provozovatel je povinen dodržet dohodnuté termíny, nasazení Filmu ve sjednaném kině, stanovený výpočet odvodu distributorovi, stanovenou přístupnost i další náležitosti, odsouhlasené v programovém zařazení a uvedené v distribučním listě.
 3. K porušení VOP nedojde, pokud jedna ze smluvních stran oznámí změnu programu před potvrzením programového zařazení nebo dojde k dohodě o jeho změně.
 4. Distributor je povinen před uvedením Filmu poskytnout provozovateli dopravní a jiné logistické dispozice pokud jsou pro uvedení Filmu nezbytné a provozovatel je povinen je dodržet. Distributor zodpovídá za přesnost dopravních a jiných dispozic a za dodání Filmu provozovateli.

IV. KINEMATOGRAFICKÁ PŘEDSTAVENÍ

 1. Distributor i provozovatel jsou povinni dodržovat zásady ochrany autorských práv. Provozovatel je povinen umístit na viditelném místě kina upozornění diváků o zákazu pořizování nelegálních záznamů ve znění schváleném APK a UFD.
 2. Provozovatel je povinen uvádět Kopii Filmu v plném rozsahu tak, jak byla distributorem či třetí osobou dodána.
 3. Distributor má právo na uvádění reklamních snímků (trailer), které provozovateli dodal nebo mu k nim jinak umožnil přístup, pokud se provozovatel s distributorem výslovně nedohodl jinak.
 4. Umístění komerční reklamy distributora před kinematografickým představením konkrétního Filmu je možné za ceny, které jsou na trhu obvyklé. Každý případ však musí být řešen konkrétní smlouvou distributora s provozovatelem tak, aby provozovatel mohl naplnit i podmínky svých smluv s reklamními agenturami.
 5. Provozovatel nesmí bez souhlasu distributora zapůjčit žádnou Kopii Filmu třetí osobě, ani umožnit vytvoření další kopie.
 6. Distributor je povinen dodat do distribuce Kopii Filmu ve stavu způsobilém k použití ke smluvenému účelu. v případě, že je potřeba speciální postup při zacházení s Kopií Filmu (např. stanovené pořadí souborů při nahrávání, nahrání českých titulků atd.), vybaví distributor tuto Kopií Filmu příslušným návodem nebo bude provozovatele informovat jiným způsobem.
 7. Provozovatel se zaručuje provádět kinematografická představení při dodržení stanovených technických parametrů Kopie Filmu v co nejvyšší kvalitě a s náležitou odbornou péčí.
 8. Provozovatel je povinen zabezpečit bezpečnou manipulaci, uložení a použití Kopie Filmu.
 9. Technické zařízení určené k projekcím 35mm kopií může obsluhovat pouze osoba s platnou kvalifikací. Seznam subjektů oprávněných vydat takovouto kvalifikaci vede společně UFD a APK.
 10. Provozovatel musí distributorovi neprodleně a průkazně ohlásit jakékoliv poškození Kopie Filmu. v případě Optické filmové kopie pokud toto poškození není uvedeno v záznamu o stavu kopie, případně, že tento záznam chybí, neprodleně po provedeném zjištění. Provozovatel je v takovém případě povinen dále postupovat dle dispozic distributora.

V. REKLAMA A PROPAGACE V KINĚ

 1. Distributor se zavazuje poskytnout provozovateli pro první uvedení Filmu dostupný reklamní a propagační materiál, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Jeho rozsah a množství, příp. termín dodání, si provozovatel dohodne u každého titulu s distributorem při potvrzení programového zařazení.
 2. Provozovatel se zavazuje použít dle dohody dodaný reklamní a propagační materiál odpovídajícím způsobem, tj. k propagaci daného konkrétního Filmu a v souladu se zájmy distributora i provozovatele.
 3. Distributor i provozovatel využívají k reklamě a publicitě Filmů i další postupy tak, aby zvýšili informovanost a zájem potenciálních diváků o kinematografická představení v kině.

VI. EVIDENCE A VYÚČTOVÁNÍ

 1. Provozovatel je povinen vést hodnověrnou a prokazatelnou evidenci prodaných i neprodaných vstupenek, zejména pak denní výkaz tržeb a návštěvnosti.
 2. Vstupenka musí obsahovat identifikaci konkrétního představení, na které platí (místo, datum a čas) a celkovou cenu, kterou účastník představení zaplatil. O použití předtištěných vstupenek, vytištění vstupenek nebo vydání elektronických vstupenek musí existovat jednoznačný zúčtovatelný záznam, který umožní jeho pozdější bezpečnou identifikaci podle počtu prodaných vstupenek na jednotlivá představení, jejich cenách, použitých slevách a volných vstupenkách. Tzv. bianco vstupenky (tj. vstupenky bez výše uvedeného označení) jsou nepřípustné.
 3. Při používání počítačových systémů prodeje vstupenek v kině (obsah viz předchozí bod 2) je provozovatel povinen využívat pouze software auditovaný UFD, případně vybavený jiným mezinárodně platným certifikátem. UFD zveřejní na svých webových stránkách seznam auditovaných softwarů.
 4. Provozovatel může vydat slevu držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Není-li ve smlouvě s distributorem stanoveno jinak, může provozovatel poskytovat slevy ze základního vstupného, pokud bude jejich evidence splňovat požadavek prokazatelnosti a hodnověrnosti.
 5. Pokud není v dohodě s distributorem výslovně stanoveno jinak, je provozovatel oprávněn poskytovat volné vstupenky maximálně do celkové výše 2% prodaných vstupenek na jedno programové zařazení Filmu. Tuto procentuální výši lze navýšit jen po dohodě s distributorem například v případě dohodnuté marketingové podpory filmu.
 6. O vydaných volných vstupenkách je provozovatel povinen vést prokazatelnou a hodnověrnou evidenci.
 7. Provozovatel je povinen zajistit provedení uzávěrky prodeje vstupenek každý den nejpozději do 1 hodiny po začátku posledního představení každého Filmu. Při využívání auditovaného počítačového systému je možné uzávěrku provádět jednou denně po skončení celého hracího plánu.
 8. Není-li dohodnuto jinak, je provozovatel povinen následující pracovní den po konci hracího týdne vyplnit podle pokynu distributora výsledky uváděných Filmů na webovém rozhraní, případně na dodaném formuláři elektronicky nebo jiným způsobem odeslat. Licenční poplatek se posílá podle samostatných dohod mezi distributory a provozovateli.
 9. Provozovatel zařízení D-Cinema je povinen zajistit, aby zařízení uchovávalo stopu o uskutečněných kinematografických představení na serveru a na požádání umožnit distributorovi kontrolu uskutečněných představení zaznamenaných na serveru zařízení D-Cinema. Pokud je k této operaci nutno povolat servisní společnost nebo integrátora kina, náklady nese ten, kdo o kontrolu požádal, pokud kontrola nezjistí porušení dohod spojených s poškozením distributora.

VII. KONTROLA

 1. Provozovatel je povinen bez zbytečných průtahů umožnit zaměstnanci UFD či třetím osobám pověřeným kontrolou kin kontrolu kina. Provozovatel je povinen umožnit kontrolu souvisejících podkladů také pověřené osobě toho distributora, jehož Film je v kině aktuálně programově zařazen.
 2. Provozovatel je povinen uložit odpovědným zaměstnancům kina (vedoucí kina, jeho zástupce, pokladní) součinnost při provádění kontroly kina.
 3. Osoba provádějící kontrolu se prokáže příslušným dokladem (průkazem) či plnou mocí, jímž ji vybaví UFD (nebo distributor). Vzory průkazů jsou k dispozici v kancelářích UFD a APK.
 4. O výsledku provedené kontroly je osoba provádějící kontrolu povinna vyhotovit zápis s výsledky kontroly, jehož kopii obdrží provozovatel kina, příp. jeho pověřený zástupce. Provozovatel má právo se k zápisu vyjádřit.
 5. Znehodnocení údajů na serveru D-Cinema nebo neposkytnutí možnosti distributorovi nebo jím pověřené osobě ověřit počet uskutečněných představení D-Cinema je posuzováno jako odmítnutí kontroly kina a je závažným porušením VOP na základě kterého může distributor ukončit vzájemné smlouvy s okamžitou platností bez ohledu na dříve uzavřená programová zařazení.
 6. UFD a distributor Filmu provádějí také kontroly, omezené na zjištění aktuálního počtu diváků přítomných na konkrétním kinematografickém představení. Provozovatel je proto povinen poskytnout na vyžádání UFD nebo distributora Filmu rozpis diváků na jednotlivá kinematografická představení. Takováto kontrola musí být pro zvýšení hodnověrnosti potvrzena dvěma účastníky kinematografického představení. Provozovatel je povinen vysvětlit případné rozdíly v takto zjištěném a vykázaném počtu diváků na kinematografickém představení a přijmout příslušná opatření, aby k takovýmto rozdílům nedocházelo.

VIII. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, SANKCE

 1. Distributor i provozovatel jsou povinni dodržovat povinnosti vznikající jim vzájemným smluvním vztahem a VOP.
 2. Provozovatel je povinen chránit a opatrovat před poškozením, odcizením či zničením jemu poskytnuté nosiče s Filmem, chránit a opatrovat veškerá data uložená prostřednictvím DCP na DCi Server provozovatele, zabraňovat divákům či jiným třetím osobám v pořizování záznamu Filmu při kinematografickém představení a účinně kontrolovat, zda nedochází k takovému porušování autorského práva. Provozovatel je oprávněn DCP uložit na záložní harddisk nebo jiným způsobem pro další použití, pokud jej nemůže z kapacitních důvodů zálohovat na serveru D-Cinema.
 3. Při nedodržení smluvních podmínek mezi distributorem a provozovatelem a VOP jsou distributor i provozovatel oprávněni požadovat na druhé straně smluvní pokuty, aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu za vzniklé škody.
 4. Za porušení povinností se považuje zejména:
  • odpadnutí kinematografického představení prokazatelně zaviněné jednou ze smluvních stran (s výjimkou zásahu vyšší moci),
  • nedodržení dohodnuté výše licenční odměny,
  • nedodržení dohodnuté splatnosti licenční odměny,
  • nedodání propagačních materiálů, kterými disponuje distributor přes výzvu kina, pokud nebylo v rámci zařazení dohodnuto jinak,
  • poškození Kopie Filmu, neoprávněný zásah do dat na DCi Serveru a DCP,
  • porušení pravidel vedení evidence vstupenek, tržeb, slev, volných vstupenek, návštěvnosti,
  • porušení autorských práv,
  • porušení dopravních dispozic,
  • odmítnutí kontroly kina,
  • používání neauditovaného, resp. necertifikovaného, počítačového systému prodeje vstupenek, případně manipulace s ním, jež je v rozporu s pravidly použití stanovenými jeho výrobcem,
  • porušení dalších podmínek, dohodnutých ve smlouvě mezi provozovatelem a distributorem.
 5. Smluvní pokuty za vzniklé škody upravují samostatné smlouvy uzavřené mezi distributorem a provozovatelem. Smluvní pokuty však musí být vyvážené a nesmí znevýhodňovat jednu ze smluvních stran na úkor druhé smluvní strany.
 6. v případě zaviněného odpadnutí kinematografického představení v kině se jako náhrada, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, stanoví 50 % průměrné tržby jedné filmové projekce (představení) kina, kde k zaviněnému odpadnutí kinematografického představení došlo, za posledních 12 měsíců, vypočtené podle poslední evidence výsledků kina UFD. Pokud kino zaviní odpadnutí filmové projekce v následujícím kině například nedodržením dopravních dispozic, může na něm tuto náhradu nárokovat distributor i přímo poškozené kino. Pokud o způsobení škody nebo její výši jsou spory, musí poškozené kino tuto náhradu vymáhat prostřednictvím distributora, se kterým má uzavřenu smlouvu.
 7. v souvislosti s prováděním kontroly v kině je provozovatel kina povinen (kromě náhrady škody a sankcí vyplývajících ze smluv mezi provozovateli a distributory) uhradit veškeré náklady kontroly v případě
  • odmítnutí kontroly provozovatelem kina nebo jeho zaměstnancem v kině přítomným,
  • zjištění porušení VOP spojených s poškozením distributora.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl byly schváleny valnou hromadou UFD i valnou hromadou APK.
 2. Hlavním motivem pro přijetí Všeobecných obchodních podmínek je napomoci k vytvoření oboustranně prospěšných a rovnovážných smluvních mechanizmů, které napomohou k celkové harmonizaci efektivnosti distribuce filmů a provozování kin. Distributoři a provozovatelé budou dodržovat při vyjednávání smluvního obchodního vztahu předpisy o ochraně hospodářské soutěže.
 3. Všeobecnými obchodními podmínkami se dále rozumí stanovení základních smluvních principů, na jejichž základě je možné v samostatných smlouvách mezi distributory a provozovateli stanovit individuální podmínky.
 4. Strany, které přistupují k tomu, že se tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl stanou základem pro vypracování samostatných smluv mezi distributory a provozovateli, prohlašují, že jsou jim tyto podmínky srozumitelné a že s nimi souhlasí.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu v kinech a obdobných zařízeních nabývají platnosti dnem jejich podpisu oběma smluvními stranami. Tímto dnem současně pozbývají platnosti Všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných zařízeních ze dne 19. 2. 2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2006.

Asociace provozovatelů kin, občanské sdružení

Magdaléna Sokolová
předsedkyně představenstva

Pavel Tomešek
člen představenstva

Unie filmových distributorů, zájmové sdružení

Ing. Jaroslav Pecka
tajemník UFD

v Praze dne 23. května 2012